Svenska Paramotorf÷rbundet  www.svenskaparamotorforbundet.se  www.spmf.se  Organisationsnummer 802416-0940